Đăng ký nhãn hiệu (Register trademark in Vietnam) là việc chủ sở hữu nhãn hiệu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh, hình khối, màu sắc, chữ số, ký hiệu,… có khả năng nhận biết và phân biệt được.

Đăng ký nhãn hiệu mang lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu nhãn hiệu, bao gồm:

 • Quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu: Sau khi được cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu đó trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
 • Bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu nhãn hiệu: Đăng ký nhãn hiệu giúp chủ sở hữu nhãn hiệu được pháp luật bảo vệ quyền lợi của mình trước các hành vi xâm phạm nhãn hiệu.
 • Tạo dựng uy tín cho doanh nghiệp: Nhãn hiệu là tài sản vô hình quan trọng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo dựng uy tín và thương hiệu trên thị trường.

Để đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu và nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký nhãn hiệu
 • Mẫu nhãn hiệu
 • Giấy ủy quyền (nếu có)

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hồ sơ đăng ký nhãn hiệu là Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký nhãn hiệu là 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

Nếu hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho chủ sở hữu nhãn hiệu.

Thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký nhãn hiệu


Thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm hai giai đoạn: thẩm định hình thức và thẩm định nội dung.

Thời gian thẩm định hình thức hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Thời gian thẩm định hình thức hồ sơ đăng ký nhãn hiệu là 03 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong thời gian này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ kiểm tra các thông tin trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu có đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu về hình thức hay không.

Nếu hồ sơ đăng ký nhãn hiệu đáp ứng các yêu cầu về hình thức, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu và tiến hành thẩm định nội dung hồ sơ.

Thời gian thẩm định nội dung hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Thời gian thẩm định nội dung hồ sơ đăng ký nhãn hiệu là 06 tháng kể từ ngày ra Thông báo chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu. Trong thời gian này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét các yếu tố sau:

 • Tính mới của nhãn hiệu: Nhãn hiệu phải là nhãn hiệu mới, chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho người khác.
 • Khác biệt đáng kể của nhãn hiệu: Nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt với các nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho người khác.
 • Không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác: Nhãn hiệu không được trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho người khác hoặc nhãn hiệu đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường.

Nếu hồ sơ đăng ký nhãn hiệu đáp ứng các yêu cầu về nội dung, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu nhãn hiệu.

Tổng thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Tổng thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký nhãn hiệu là 09 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Tuy nhiên, thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký nhãn hiệu có thể kéo dài hơn nếu hồ sơ đăng ký nhãn hiệu gặp phải các vấn đề sau:

 • Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng các yêu cầu về hình thức hoặc nội dung.
 • Cục Sở hữu trí tuệ cần phải lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
 • Chủ sở hữu nhãn hiệu có khiếu nại, phản đối về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.